Diễn đàn Kinh tế-Xã hội 2022: Rà soát lại về định giá đất đai

vietnamplus.vn

18/09/2022

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, hiện nay, chúng ta thực hiện 5 phương pháp xác định giá đất nhưng các phương pháp này chưa thực sự nhất quán, chưa thực sự chính xác, tạo ra một số lỗ hổng.